நைலான்(nylon) பெயர்  காரணம் தெரியுமா?
 உலக  அளவில் நடைபெற்ற ஒரு கருத்தரங்கில் யாரும் அறியாதபடி  இரு வேறு நாடுகளின்  பெரும் நகரங்கள் நியூயார்க்(NEWYORK) மற்றும் லண்டன்(LONDON)  நைலான் ஆராய்ச்சி முடிவை சமர்ப்பித்தன  இதனால் இந்த கண்டுபிடிப்புக்கு இரு நாடுகளின் பெயர் சுருக்கமான நியூ(NY)  மற்றும்  லான்(LON)  சேர்த்து நைலான் என
பெயர் இட்டனர் .
(if you need it english comment yes below)
Categories: Uncategorized

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.